เมนูหลัก

บริการ

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โดยที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) และมาตรา ๔๘ มีกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบาย แผน และ มาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

อาศัยความตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕ มาตรฐาน เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในการพัฒนา  ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจำกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๑.๑ ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

๑.๒ ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

๑.๓ ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

๑.๔ ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

๑.๕ ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

๑.๖ ผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๒.๑ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

๒.๒ ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

๒.๓ ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

๒.๔ ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อ ต่างๆ รอบตัว

๓.๒ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

๓.๓ ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

๓.๔ ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

๔.๑ ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

๔.๒ ผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

๔.๓ ผู้เรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

๔.๔ ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๕.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

๕.๒ ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

๕.๓ ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

๕.๔ ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๖.๑ ผู้เรียนมีวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

๖.๒ ผู้เรียนมีทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

๖.๓ ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๖.๔ ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๗.๑ ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๗.๒ ครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

๗.๓ ครูที่ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ พัฒนาการทางสติปัญญา

๗.๔ ครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

๗.๕ ครูที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ หลากหลาย

๗.๖ ครูที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

๗.๗ ครูที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลใน การปรับการสอน

๗.๘ ครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

๗.๙ ครูที่จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๘.๑ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

๘.๒ ผู้บริหารที่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

๘.๓ ผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการ

๘.๔ ผู้บริหารที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนที่พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

๘.๖ ผู้บริหารที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาที่กำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                  อย่างรอบด้าน

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

๑๐.๒ การจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด   ความสามารถและความสนใจ

๑๐.๓ กาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

๑๐.๔ การสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจน สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

๑๐.๕ การนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

๑๐.๖ การจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม

ถึงผู้เรียนทุกคน

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

๑๑.๑ ระดับคุณภาพของการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง อำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน

๑๑.๒ ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

๑๑.๓ ระดับคุณภาพของการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๑๒.๑ ระดับคุณภาพของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑๒.๒ ระดับคุณภาพของการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑๒.๓ ระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

๑๒.๔ ระดับคุณภาพของการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๑๒.๕ ระดับคุณภาพของการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา  คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

๑๒.๖ ระดับคุณภาพของการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๓.๑ ระดับความสำเร็จของการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก   แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑๓.๒ ระดับความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง


มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้กำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ดังนี้ “ใฝ่ดี   ใฝ่รู้  อยู่อย่างพอเพียง”

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

๑๔.๑ โครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

- โครงการโรงเรียนศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา

- โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการโรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

- โครงการเด็กดีศรีรัชดา

- โครงการออมทรัพย์

- โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

- โตรงการมหิงสาสายสืบ

- โครงการค่ายคุณธรรม

๑๔.๒ ผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ  จุดเน้นของสถานศึกษา

- รายงานผลการดำเนินโครงการ /กิจกรรมตามข้อ ๑๔.๑

- เกียรติบัตรผลงานระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับประเทศ

- ภาพกิจกรรมตามโครงการ

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม                    สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๑๕.๑ โครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

- โครงการ ศูนย์อาเซียนศึกษา

- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

- โครงการโรงเรียนในฝัน

- โครงการรักการอ่าน

- โครงการค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์ คณิตและภาษาต่างประเทศ

- โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐานที่

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

๑.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ

ร้อยละ ๙๕

๑.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร้อยละ ๙๕

๑.๓ ร้อยละของผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

ร้อยละ ๙๕

๑.๔ ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

ร้อยละ ๙๕

๑.๕ ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

ร้อยละ๙๕

๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

ร้อยละ ๙๕

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๒.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

ร้อยละ ๙๕

๒.๒ ร้อยละของผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ร้อยละ ๙๕

๒.๓ ร้อยละของผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ร้อยละ ๙๕

๒.๔ ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ ๙๕

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๓.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว

ร้อยละ ๙๕

๓.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

ร้อยละ ๙๕

๓.๓ ร้อยละของผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

ร้อยละ ๙๕

๓.๔ ร้อยละของผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

ร้อยละ ๙๕

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

มาตรฐานที่

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง

ร้อยละ ๙๐

๔.๒ ร้อยละของผู้เรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

ร้อยละ ๙๐

๔.๓ ร้อยละของผู้เรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

ร้อยละ ๙๐

๔.๔ ร้อยละของผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

ร้อยละ ๙๐

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๕.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ ๗๐

๕.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ ๙๐

๕.๓ ร้อยละของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ ๙๐

๕.๔ ร้อยละของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ ๕๐

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๖.๑ ร้อยละของผู้เรียนมีวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ

ร้อยละ ๙๐

๖.๒ ร้อยละของผู้เรียนมีทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง

ร้อยละ ๙๐

๖.๓ ร้อยละของผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ร้อยละ ๙๐

๖.๔ ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

ร้อยละ ๙๐

ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๗.๑ ร้อยละของครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ร้อยละ ๑๐๐

๗.๒ ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

ร้อยละ ๑๐๐

มาตรฐานที่

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

๗.๓ ร้อยละของครูที่ออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา

ร้อยละ ๑๐๐

๗.๔ ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ร้อยละ ๑๐๐

๗.๕ ร้อยละของครูที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ร้อยละ ๑๐๐

๗.๖ ร้อยละของครูที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

๗.๗ ร้อยละของครูที่มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน

ร้อยละ ๑๐๐

๗.๘ ร้อยละของครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ร้อยละ ๑๐๐

๗.๙ ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

ร้อยละ ๑๐๐

มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๘.๑ ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

ดีมาก

๘.๒ ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

ดีมาก

๘.๓ ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

ดีมาก

๘.๔ ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

ดีมาก

๘.๕ ระดับคุณภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนที่พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

ดีมาก

๘.๖ ระดับคุณภาพของผู้บริหารที่ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

ดีมาก

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ดีมาก

มาตรฐานที่

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

๙.๑ ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาที่รู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

ดีมาก

๙.๒ ระดับคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาที่กำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ดีมาก

๙.๓ ระดับคุณภาพของผู้ปกครองและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

ดีมาก

๑๐

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

๑๐.๑ ระดับคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น

ดีมาก

๑๐.๒ ระดับคุณภาพของการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ

ดีมาก

๑๐.๓ ระดับคุณภาพของกาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

ดีมาก

๑๐.๔ ระดับคุณภาพของการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

ดีมาก

๑๐.๕ ระดับคุณภาพของการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

ดีมาก

๑๐.๖ ระดับคุณภาพของการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

ดีมาก

๑๑

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

๑๑.๑ ระดับคุณภาพของการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

ดีมาก

๑๑.๒ ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

ดีมาก

๑๑.๓ ระดับคุณภาพของการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

ดีมาก

๑๒

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ดีมาก

มาตรฐานที่

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

๑๒.๑ ระดับคุณภาพของการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีมาก

๑๒.๒ ระดับคุณภาพของการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีมาก

๑๒.๓ ระดับคุณภาพของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ดีมาก

๑๒.๔ ระดับคุณภาพของการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ดีมาก

๑๒.๕ ระดับคุณภาพของการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ดีมาก

๑๒.๖ ระดับคุณภาพของการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ดีมาก

ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๓

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

๑๓.๑ ระดับความสำเร็จของการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

ดี

๑๓.๒ ระดับความสำเร็จของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ดี

๑๔

มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

๑๔.๑ ระดับคุณภาพของโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

- โครงการโรงเรียนศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา

- โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

- โครงการโรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ดีมาก

- โครงการคนดีศรีรัชดา

ดี

มาตรฐานที่

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวัง

๑๔.๒ ระดับคุณภาพของผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

ดี

๑๕

ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

๑๕.๑ ระดับคุณภาพของโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

- โครงการศูนย์อาเซียนศึกษา

- โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

- โครงการโรงเรียนในฝัน

- โครงการรักการอ่าน

ดี

แบบสำรวจ

อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
 

ปฏิทินกิจกรรม

เดือนที่แล้ว กรกฎาคม 2022 เดือนหน้า
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
week 26 1 2
week 27 3 4 5 6 7 8 9
week 28 10 11 12 13 14 15 16
week 29 17 18 19 20 21 22 23
week 30 24 25 26 27 28 29 30
week 31 31

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สังคมรัชดาออนไลน์

ห้องภาพรัชดาฯ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้244
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้252
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1610
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1866
mod_vvisit_counterเดือนนี้244
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8262
mod_vvisit_counterทั้งหมด480649