กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

    krissana
นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

teeraporn
นางธีราพร  เสมียนรัมย์
ครู คศ.3
piwan
นางสาวไพวรรณ  ศักดิ์สุระ
ครู คศ.3
narin
นางนริทร์  สุธรรม
ครู คศ.3
pitool61
 นายไพฑูรย์  โจมพรม
ครู คศ.3
 kulsiri
นางกุลศิริ  โจมพรม
ครู คศ.3
kanokporn
นางสาวกนกพร  เทพธี
ครู คศ.3
arreetip
นางอารีทิพย์  บุญศักดาพร

ครู คศ.3
nittaya
นางสาวนิตยา  สาละ
ครู คศ.3 
benjawan
นางเบญจวรรณ ชูรา

ครู คศ.3
 ganjanaja60
นางสาวกาญจนา  จ่าแสนชื่น

ครู คศ.3
prayoon61 
นายประยูร  บัวนาค

ครู คศ.3
 bampen
นางสาวบำเพ็ญ สุขสำราญ

ครู คศ.3
wongjan
นางวงจันทร์  เพ็ชรรัตน์

ครู คศ.3
taweesakpang
นายทวีศักดิ์  แพงเจริญ

ครู คศ.3
 suwit61
นายวิทวัส  โชรัมย์

ครู คศ.2
tassaporn60
นางสาวทัศพร  สลุบพล

ครู คศ.2
nanthaya66
นางสาวนันทยา  ศรีกุลนาวา

ครู คศ.1