กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

    rampha
นางรัมภา  สุดาจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

supapornapai
นางสุภาภรณ์  อภัยจิตร
ครู คศ.3
pisit
นายพิสิทธิ์  น้อยพลี
ครู คศ.3
tongchai
นายธงชัย  ดียิ่ง

ครู คศ.3
sitapach60
นางสาวสิตาพัชญ์  ไชยอำพรวัชร์

ครู คศ.3
 bancha
นายบัญชา  พรหมโสฬส

ครู คศ.3
panawan
นางพนาวัน  แดงชาติ

ครู คศ.3
supapitch60
นางสาวศุภาพิชญ์  วิงประโคน

ครู  คศ.3
juthatip60
นางสาวจุฑาทิพย์  เลิศล้ำ

ครู  คศ.3
weeraphan2
นายวีระพันธ์  บุญศักดาพร

ครู คศ.2 
hatthaya
นางหัทยา  มีพวงผล

ครู คศ.2
chitmutita
นางสาวจิตมุทิตา แก้วมุกดา

ครู คศ.2 
saralee61
นางสาวสราลี  พูลลาภ
ครู คศ.1
saowanee60
นางสาวเสาวนีย์  สิงห์คำ

ครู คศ.1 
kanokwan60
นางสาวกนกวรรณ  เรืองชาญ
ครู คศ.1
marisa63
นางสาวมาริสา  ปาหลา

ครู คศ.1
jamroon
นายจำรูญ  สมจิต

ครู คศ.1 
pornchanok
นางสาวพรชนก สวนบุรี

ครู คศ.1
chanokamol
นางสาวชนกกมล คุณทะวงษ์

ครูผู้ช่วย