กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

    rittikorn
นายฤทธิกร โยธสิงห์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

suthep
นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ
ครู คศ.3
komgrit60
นายคมกฤษณ์  เจียมทิพย์
ครู คศ.2
wuttichaipan
นายวุฒิชัย ปานสว่าง
ครู คศ.2
chulalad
 นางจุฬารัตน์  สงสุกแก
ครู คศ.2
chanpen 
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาภักดี
ครู คศ.2
patcharee
นางสาวพัชรี  โคแสงรักษา
ครู คศ.2