กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

    amnajsil60
นายอำนาจ  ศิลปักษา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

kosoom60
นางสาวโกสุม  ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.3
weerachai
นายวีระชัย  ภักดีแก้ว
ครู คศ.3
pannida
นางปัญณิดา  อัมพวัน
ครู คศ.3
wasan 
นายวสันต์ อยู่สบาย
ครู คศ.2
 prawpan67
นางสาวแพรวพรรณ นนทะภา
ครู คศ.1
itirit
นายอิทธิฤทธิ์  ศรีดาพล
พนักงานราชการ
teerapong
นายธีระพงษ์ ธงศรี
พนักงานราชการ
wuttichai
นายวุฒิชัย เทียมเลิศ
ครูอัตราจ้าง
chayapol
นายชยพล  เก่าแก่กุลวงศ์
ครูอัตราจ้าง
 kwanchai60
นายขวัญชัย  พรมบุปผา
ครูอัตราจ้าง