ประวัติโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

        โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2514 ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบรอบปีที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 โรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 โรงเรียน ตั้งอยู่ในทิศต่างๆ ทั้ง 8 ทิศ อันได้แก่
        1. โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมศึกษารัชดาภิเษก จังหวัดสมุทรปราการ
        2. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
        3. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
        4. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
        5. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
        6. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
        7. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา
        8. โรงเรียนจตุรพักตร์พิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตร์พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
        9. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

การจัดการศึกษา
        โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

        - เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2514
        - เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อปีการศึกษา 2529
        - เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ปีการศึกษา 2535
        - ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาพณิชยการและคอมพิวเตอร์

ที่ตั้ง
        โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย เลขที่ 264 หมู่ 8 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอละหานทราย ติดทางหลวงสาย ละหานทราย - บ้านกรวด ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ 100 กิโลเมตร

ขนาด
        โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มีพื้นที่ 239 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา

เขตติดต่อ
        - ทิศเหนือ           ติดต่อกับอำเภอนางรอง และ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

        - ทิศตะวันออก    ติดต่อกับอำเภอประโคนชัย และ อำเภอบ้านกรวด
        - ทิศใต้               ติดต่อกับอำเภอตาพระยา (จังหวัดสระแก้ว)
        - ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอโนนดินแดง และ อำเภอปะคำ

ชุมชนใกล้เคียง
        - ทิศเหนือ           จรดทางหลวงหมายเลข 2075 (สายละหานทราย - บ้านกรวด - ประโคนชัย)
        - ทิศตะวันออก    จรดหมู่บ้านหนองตาแอก
        - ทิศใต้               จรดหมู่บ้านชลประทานเหนือ
        - ทิศตะวันตก      จรดโรงเรียนบ้านละหานทราย

อักษรย่อโรงเรียน 
        
ล.ร.ภ.

วันสถาปนาโรงเรียน 
        9 มิถุนายน 2514

สีประจำโรงเรียน (เหลือง - น้ำเงิน)
        สีเหลือง เป็นสีประจำรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ และความอดทน
        สีน้ำเงิน เป็นสีประจำพระมหากษัตริย์

คติธรรม 
        
น สิยา โลก วฑฒ โน "อย่าเป็นคนรกโลก"

คำขวัญ 
        
รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

คติพจน์ 
        การกระทำย่อมดังกว่าคำพูด แต่ถ้าทั้งทำทั้งพูดจะดีที่สุด

ปรัชญา 
        ประพฤติดี วิชาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
        ต้นราชพฤกษ์