เมนูหลัก

บริการ

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางเบญจรัตน์  ใจภพ
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางอมลวรรณ  สังข์ขาว
ครู คศ.3


นางสาวบุญเรือง  อัมพาพัฒนะนันท์
ครู คศ.3


นายบรรจง  ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.3


นางธัญธรณ์  วิสุทธิ์เมธากร
ครู คศ.3


นางรัชนี  วรศิริ
ครู คศ.3


นายวสวัตติ์  รัตนะสานนท์สกุล
ครู คศ.3


นายยุทธการ  เหมกูล
ครู คศ.3


นางชณันภัสร์  ธีรเสริมพงศ์
ครู คศ.3


นางสาวนิติกาญจน์  สิริพนมศักดิ์
ครู คศ.3


นางทิพวรรณ  ปานสว่าง
ครู คศ.3


นางนิตยา  คนชุม
ครู คศ.3


นางเรณู  วงค์ปินตา
ครู คศ.3


นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
ครู คศ.2


นางณัฐญาดา  ภู่ระย้า
ครู คศ.2


นายสามารถ  เกียรตินำโชค
ครู คศ.1


นางสาวสุรีรัตน์  อานประโคน
ครู คศ.1


นางสาวสุนีวัลย์  ไชยรัตน์
ครู คศ.1


นายทักษิณ  หอมหวล
ครู คศ.1


นางมัทรี  ศรีวงยาง
ครู คศ.1


นายอานุภาพ  สกิจขวา
ครู คศ.1


นางสาวสุภัทรา  เพชรเลิศ
ครู คศ.1


นางกาญจนา  คำวงษา
ครู คศ.-นายณัฐกานต์  นามนาค
ครูอัตราจ้าง