กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

    siranee
นางศิราณี  แสงแดง
ครู  คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

mitree61
นางไมตรี  กุยลอยทาม
ครู คศ.3
sukanya61
นางสาวสุกัญญา  หารโกทา
ครู คศ.3
chutima
นางสาวชุติมา  บำเพ็ญกุล
ครู คศ.3
apidech
 นายอภิเดช  ผาสุข
ครู คศ.3
sasipanica
นางศศิปารย์ณิชา  ปุมสันเทียะ
ครู คศ.3
bawornrak
นางสาวบวรลักษณ์  กะการดี
ครู คศ.3
piyanuch
นางปิยะนุช  ยิ้มรัมย์
ครู คศ.3
suwannaporn
นางสุวรรณาพร  บาลโสง
ครู คศ.2 
wanida
นางสาววนิดา  มะณีศรี
ครู  คศ.2
 tanawit
นายธนวิชญ์ ศรีสง่า
ครู คศ.2

 sirikan
นางสาวศิริกานต์  สีลาเหลี่ยม
ครู คศ.2
 nipasara67
นางสาวนิภัสรา ศรีสว่าง
ครู คศ.1

patrawut
นายภัทราวุธ บุตรสืบสาย
ครูผู้ช่วย
wannsa67
นางสาววรรณษา หอมละออ
ครูผู้ช่วย
kamonpan 
นางสาวกมลพรรณ สมบังใด
ครูผู้ช่วย
vipawanee60
นางสาววิภวานี  สุริยันต์
พนักงานราชการ
chutinan 
นายชุตินันท์ อยู่สบาย

ครู (อัตราจ้าง)
pattama
นางสาวปัทมา เสกขา

ครู (อัตราจ้าง) 
virongrong
นางสาววิสาร์กร กัญญาโภค

ครู (อัตราจ้าง)