Back to Top

กลุ่มงานพาณิชยกรรมและคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานพาณิชยกรรมและคอมพิวเตอร์

 

    wirat
นางสาววิรัตน์  สวายพล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มงานพาณิชยกรรมและคอมพิวเตอร์

 

teeraporn
นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์
ครู คศ.3

wirat
นางจิรกาล  สุภศร
ครู คศ.3
1424168312 image 3
นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
ครู คศ.3
sutham
 นายสุธรรม  จีนแส
ครู คศ.3
weeraphansao
นายวีรพันธ์  เสาเคหา
ครู คศ.3
ganjana
นางสาวกาญจนา  ธรรมมีภักดิ์
ครู คศ.3
nakhon
นายนคร  สะเทินรัมย์
ครู คศ.3
korawan
นางสาวกรวรรณ  ชินนาค
ครู คศ.3
janjira
นางสาวจันจิรา ดุมแก้ว
ครู คศ.3
 saiwasan
นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์
ครู คศ.2
 veerapong
นายวีระพงษ์  ปะวะระ
ครู คศ.2
 noppawan
นางสาวนพวรรณ สอดทรัพย์
ครู คศ.2
udomsak60
นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์
ครู คศ.1
pilaiwan67
นางสาวพิไลวรรณ กว่างสนิท
ครู คศ.1