lrpsport466

        วันที่ 29 มกราคม- 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับเกียรติจาก นายรุ่งโรจน์ ทองศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบุรีรัมย์ เขต 9 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนออกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด รู้จักการแข่งขันกัน เพื่อให้นักเรียนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านขบวนพาเรด สแตนเชียร์ เชียร์ลึดเดอร์ เป็นต้น ณ สนามกีฬา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3