ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

สถิตินักเรียนและบุคลากร ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์

ชั้น

จำนวนห้อง

จำนวนนักเรียน

ตามแผน

ตามที่จัด

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

12

11

229

279

508

มัธยมศึกษาปีที่ 2

11

10

218

245

463

มัธยมศึกษาปีที่ 3

11

10

182

262

444

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

34

31

629

786

1,415

มัธยมศึกษาปีที่ 4

10

10

169

252

421

มัธยมศึกษาปีที่ 5

10

9

131

267

398

มัธยมศึกษาปีที่ 6

10

9

115

238

353

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

30

28

415

757

1,172

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1

1

1

11

35

46

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2

1

1

10

28

38

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3

1

1

7

31

38

รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3

3

128

94

122

รวม

67

65

1,072

1,637

2,709

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์ โควิต 19 จึงมีการประกาศใช้ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลครู ณ 10 มิ.ย. 2563

ฝ่าย/ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

ผู้บริหาร

4

1

5

ข้าราชการครู

51

82

133

พนักงานราชการ

6

2

7

ช่วยราชการ

-

-

-

ครูธุรการ

-

1

1

ครูอัตราจ้าง

4

2

6

ลูกจ้างประจำ

3

1

4

ลูกจ้างชั่วคราว

7

5

12

รวม

75

94

169

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์ โควิต 19 จึงมีการประกาศใช้ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 2563