ครูชัญญชิตา จงธนกิตติ์

 

ชื่อ-สกุล : ครูชัญญชิตา  จงธนกิตติ์

อีเมล์     :

เว็บไซต์  :

 

 

 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่อง The Wonder of Active Reading and Writing วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3