นายกฤษกร แสงปญญา

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนแบบรวมมือ   กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การสื่อสารขอมลูและ เครือขายคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

ผูวิจัย นายกฤษกร แสงปญญา

หนวยงาน โรงเรียนเขวาไรศึกษา  อําเภอโกสุมพิสัย  จงัหวัดมหาสารคาม

เอกสารแนบ :
Download this file (KrissakornAbstract.pdf)KrissakornAbstract.pdf