นางอาทิตยา แสงปัญญา

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ที่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  เรื่องระบบเครือข่ายและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นางอาทิตยา แสงปัญญา

หน่วยงาน โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

เอกสารแนบ :
Download this file (AbstractAtittaya.pdf)AbstractAtittaya.pdf