E-Service
การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

O17
E-Service

เฟสบุ๊คเพจ รับสมัครนักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ระบบดูคะแนน SGS
ติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา สพม.32
SMSS : ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.32