อบรมเชิงปฏิบัติการ PA

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สหวิทยาเขตละหานทราย โดยโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA) ณ หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม