เมนูหลัก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
52
2   Link   พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
45
3   Link   พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
33
4   Link   พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
33
5   Link   พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
38
6   Link   พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
29
7   Link   พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
31
8   Link   พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
31
9   Link   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
26
10   Link   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
32
11   Link   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
26
12   Link   พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
28
13   Link   พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
27
14   Link   พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
26
15   Link   พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
30
16   Link   พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
28