เมนูหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
81   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่
120
82   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
119
83   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๐ ที่ Terminal
127
84   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
115
85   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
118
86   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
113
87   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕
118
88   Link   ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ - ๗๐ แกรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
132
89   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖
120
90   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗
119
91   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘
114
92   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙
121
93   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
119
94   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ ๓/๑๐
114
95   Link   ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์จำนวน ๓ เครื่องเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
125
96   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
108
97   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
125
98   Link   ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทดแทนเครื่องเดิมชำรุด
118
99   Link   จ้างค่าแรงรับจ้างต่อเติมห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115
100   Link   ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารต่างๆในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
105
หน้า 5 จาก 8