เมนูหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
81   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่
191
82   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
192
83   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๐ ที่ Terminal
207
84   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
186
85   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
194
86   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓
177
87   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕
191
88   Link   ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ - ๗๐ แกรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
204
89   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖
202
90   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗
190
91   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘
179
92   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙
191
93   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
194
94   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ ๓/๑๐
190
95   Link   ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์จำนวน ๓ เครื่องเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
192
96   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
179
97   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
191
98   Link   ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทดแทนเครื่องเดิมชำรุด
195
99   Link   จ้างค่าแรงรับจ้างต่อเติมห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา สุขศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
191
100   Link   ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารต่างๆในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
166
หน้า 5 จาก 8