เมนูหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
61   Link   ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
130
62   Link   ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา รุ่น CX๒๓
126
63   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖
125
64   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๗
115
65   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๘
124
66   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙
126
67   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๐
117
68   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี ๓/๑
120
69   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
121
70   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี ๓/๓
124
71   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี ๓/๔
124
72   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี ๓/๕
118
73   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ - ๗๐ แกรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
126
74   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี
113
75   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี ๓/๘
130
76   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี ๓/๙
122
77   Link   ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
134
78   Link   ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
115
79   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๐
121
80   Link   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์จำนวน ๓ เครื่อง
116
หน้า 4 จาก 8