เมนูหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
61   Link   ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
205
62   Link   ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา รุ่น CX๒๓
197
63   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖
188
64   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๗
180
65   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๘
197
66   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙
185
67   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๐
181
68   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี ๓/๑
186
69   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
184
70   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี ๓/๓
189
71   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี ๓/๔
195
72   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี ๓/๕
180
73   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ - ๗๐ แกรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
184
74   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี
166
75   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี ๓/๘
193
76   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปี ๓/๙
189
77   Link   ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
199
78   Link   ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
181
79   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๐
185
80   Link   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์จำนวน ๓ เครื่อง
190
หน้า 4 จาก 8