เมนูหลัก

O14_64

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   คู่มือการให้บริการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
573
2   Link   คู่มือการให้บริการกลุ่มงานบริหารทั่วไป
438
3   Link   คู่มือปฏิบัติงาน งานทะเบียน วัดผล และเทียบโอนผลการเรียน
399
4   Link   คู่มือการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
413
5   Link   คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและ งานสารบรรณ
413
6   Link   คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
350
7   Link   คู่มือการปฏิบัติงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
442
8   Link   คู่มือและแนวปฏิบัติงานห้องสมุด 2564
382
9   Link   คู่มือและแนวปฏิบัติงานอนามัยโรงเรียน 2564
385
10   Link   คู่มือสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
338
11   Link   แนวปฎิบัติงานพาหนะ
380
12   Link   คู่มือการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
546
13   Link   การลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคลากร
302