เมนูหลัก

บริการ

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 227/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Admin (ครูนคร)
2 200/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษาไปราชการ นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
3 17/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกุภาพันธ์ 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
4 28/2561 เรื่อง แต่งตั่งกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
5 32/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กุภาพันธ์ 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
6 33/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถามศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
7 35/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 และข้อสอบกลางชั้น ม.1-2 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
8 38/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการวันตรุษจีน นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
9 40/2561 เรื่อง แต่ตั้งคณะกรรมการโครงการคนดีศรีรัชดา (กิจกรรมค่ายคุณะธรรม) นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
10 42/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการชื่นชม ยินดี ความสำเร็จรุ่นพี่รัชดา นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
11 56/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มีนาคม 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
12 57/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน มีนาคม 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
13 59/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน เมษายน 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
14 -/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มีนาคม 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
15 69/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
16 70/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร / ปัจฉิมนิเทศ 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
17 76/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
18 80/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามของครูชายและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
19 81/2561 เรื่อง การอยู่เวรยามครูสตรีและลูกจ้างประจำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
20 84/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 ปวช 1 ประจำปีการศึกษา 2561 นายทวีศักดิ์ ทวันเวทย์
 
เริ่มแรกย้อนกลับ1234ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 4