ภาคเรียนที่ 2/2560

------------------------------------------------------------------------------- รายการอัพเดท --------------------------------------------------------------------------------


29-11-2017
- ส่งแผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
22-11-2017 - ส่งกำหนดการสอนแล้ว 1 วิชา คือ วิชาคณิตศาตร์คอมพิวเตอร์ (เอกสารแนบ)
22-11-2017 - ส่งกำหนดการสอนเพิ่มอีก 1 วิชา คือ วิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (เอกสารแนบ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระดับชั้นที่สอน

- ม.5  ห้อง 2,4,6 รายวิชา : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี


- ปวช.2 รายวิชา : คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

 

- ปวช.1 รายวิชา : ระบบเครือข่ายเบื้องต้น

 


แหล่งเรียนรู้

- ห้องเรียนออนไลน์ ครูไซเบอร์ดอทคอม (www.krucyber.com)

 

ข้อมูลการปฏิบัติงานอื่น ๆ

- รวมภาพการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน (Google Drive)