เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มงานพาณิชยกรรมและคอมพิวเตอร์

 


นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงาน

 


นางจิรกาล  สุภศร
ครู คศ.3นางชลธิชา  หลาบนอก
ครู คศ.3


นายสุธรรม  จีนแส
ครู คศ.3


นางสาวกาญจนา  ธรรมมีภักดิ์
ครู คศ.3


นายวีรพันธ์  เสาเคหา
ครู คศ.3


นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
ครู คศ.3นายนคร  สะเทินรัมย์
ครู คศ.2


นางสาวกรวรรณ  ชินนาค
ครู คศ.2


นางสาววิรัตน์  สวายพล
ครู คศ.1


นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์
ครู คศ.1


นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์
ครู คศ.1


นายวีระพงษ์  ปะวะระ
ครู คศ.1


ครูใหม่
ครู -


ครูใหม่
ครู -