เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ประกาศโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และ๒๕๕๗ แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลำดับ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง


โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และ๒๕๕๗ แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลำดับ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ งบลงทุน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการ ดังนี้

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู

2. โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 นิ้ว

3. ระบบปฏิบัติการ(Operating System) พร้อม Application

สำหรับโรงเรียน (สำนักงานเขตจัดซื้อ)

จำนวน

๑๒

ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐ โทร ๐๙๘๖๒๙๖๖๒๗ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐ โทร ๐๙๘๖๒๙๖๖๐๗ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.obec.go.thและwww.lrp.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖๔๙๐๐๗และ๐๙๘๖๒๙๖๖๒๗ ในวันและเวลาราชการ