เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ

ประกาศโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพจำนวน 5 รายการ  จำนวน  ๘  ตัว

๑. เครื่องสับไม้ ขนาด 7 ตัน มอเตอร์ 70 แรงม้า จำนวน  ๑  ตัว

๒. เครื่องเลื่อยสายพาน(ใบ4ชุด) ตัดไม้หน้า 165 มม.ระยะตัด 305 มม. ขนาด 615*775*1600 มม. 900 วัตต์ จำนวน  ๑  ตัว

๓. เครื่องยิงบล็อคกลม ขนาดเกียวทางลม 1/4 npt แกนเพลา1/2นิ้ว แรงบิด 23ft-lb/312 n-m อัตราลม 8 cfm  ความเร็วรอบ 7,000

rpm165 มม.ระยะตัด 305 มม.ขนาด 615*775*1600 มม. 900 วัตต์ จำนวน  ๑  ตัว

๔. หม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาดไม่ต่ำกว่า 9 ลิตร จำนวน  ๒  ตัว

๕. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ANSL LUMENS  จำนวน  ๓  ตัว

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.obec.go.thและwww.lrp.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖๔๙๐๐๗,๐๙๘๖๒๙๖๖๒๗ ในวันและเวลาราชการ