เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 


นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ


 


นางธีราพร  เสมียนรัมย์
ครู คศ.3


นายบุญมา  สุภศร
ครู คศ.3


นางนริทร์  สุธรรม
ครู คศ.3


นางสาวทักษิณา  จัตุกูล
ครู คศ.3


นายไพฑูรย์  โจมพรม
ครู คศ.3


นางสาวไพวรรณ  ศักดิ์สุระ
ครู คศ.3


นางอารีทิพย์  บุญศักดาพร
ครู คศ.3


นางสาวนิตยา  สาละ
ครู คศ.3


นางกุลศิริ  โจมพรม
ครู คศ.3


นางสาวกนกพร  เทพธี
ครู คศ.2


นายประยูร  บัวนาค
ครู คศ.2


นางสาวทัศพร  บุญมาพิลา
ครู คศ.2


นางสาวกาญจนา  จ่าแสนชื่น
ครู คศ.1


นางวงจันทร์  เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1


นายทวีศักดิ์  แพงเจริญ
ครู คศ.1


นายวิทวัส  โชรัมย์
ครู คศ.1นายอิสระ  ชุมศรี
ครู คศ.1


นางสาวนันทยา  วงศา
ครู คศ.1