โครงสร้างการบริหารโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

 

 

โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

โครงสร้างบริหารกลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล

 

 

โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 

 

โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน