ฮิต: 155

kunatam67

        วันที่ 18-20 มกราคม 2567 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมโครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (อบรมพัฒนาจิต) เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมและระเบียบวินัย นำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข โดยได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2,4/3 4/6,4/7 และ 5/1 จำนวน 203 คน และครูผู้ควบคุม 16 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา คลิกภาพกิจกรรม