นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

s3
นายพัชรพล ชัยชุมพล

วิชาเอก วิทยาศาตร์ทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
s4
นางสาวรัชนีกร  ถือสมบัติ

วิชาเอก สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
s2
นายปาฏิโมกข์  สุภศร

วิชาเอก เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
s1
นายศรุต  เสมียนรัมย์

วิชาเอก เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์