ฮิต: 88

        โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาเห็นความจำเป็นดังกล่าว เพื่อสร้างห้องน้ำหญิงห้องส้วมหญิง ๖ ที่ /๔๙ จำนวน ๑ หลัง เพื่อให้บริการคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและนักเรียนหญิงได้ใช้บริการเนื่องจากมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและนักเรียนหญิงจำนวนมากให้เพียงพอแก่การให้บริการ

เอกสารแนบ