ฮิต: 110

        โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาเห็นความจำเป็นดังกล่าว เพื่อสร้างห้องน้ำชายห้องส้วมชาย ๖ ที่ /๔๙ จำนวน ๑ หลัง เพื่อให้บริการคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและนักเรียนชายได้ใช้บริการเนื่องจากมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนและนักเรียนชายจำนวนมากให้เพียงพอแก่การให้บริการ

เอกสารแนบ