เขียนโดย: Admin (ครูนคร)
ฮิต: 34

ร่างขอบเขตงาน (Term Of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การงานอาชีพ จำนวน ๑๓ รายการ และครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ รายการ

. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจัดการเรียนการสอนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การงานอาชีพ จำนวน ๑๓ รายการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นราคา ๑๙๔,๔๗๐.๐๐ บาทและครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ รายการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นราคา ๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนการเรียนการ สอนให้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทางการงานอาชีพและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ถูกต้องเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพและเรียนต่อในระดับสูงต่อไปและเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ (2) (word)

2. ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์2 (pdf)