มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

6 กันยายน 2565 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) นายประภาส  สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ที่ได้รับมอบทุนเข้าร่วมกิจกรรมมอบทุน ณ หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม