ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 และปวช.1

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 นายประภาส  สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะผู้บริหาร ครู ร่วมให้การต้อนรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ทำความเข้าใจ ระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ให้นักเรียนได้ทราบ ณ โดมรวมใจรัชดา โรงเรียนละหานทรายรัชดา คลิกภาพกิจกรรม