รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 และปวช.1

วันที่ 2-3 เมษายน 2565 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 และ ปวช.1 โดยมีนายประภาส สนิทรัมย์ คณะผู้บริหาร ครู แสดงความยินดีและรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกภาพกิจกรรม