เมนูหลัก

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
247
2   Link   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
240
3   Link   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
98
4   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
264
5   Link   พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
173
6   Link   พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
249
7   Link   พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
146
8   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
98
9   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
241
10   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
96
11   Link   พรบ.ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
209
12   Link   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)
250
13   Link   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)
106
14   Link   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
95
15   Link   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
249
16   Link   พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
194
17   Link   พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
100
18   Link   พรบ.ลูกเสือ พ.ศ. 2551
240
19   Link   พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
262
20   Link   พรบ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
252
เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 2