Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้พาณิชยกรรมและคอมพิวเตอร์

 


นายสุรเชษฐ์  เสมียนรัมย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 


นางจิรกาล  สุภศร
ครู คศ.3นางชลธิชา  หลาบนอก
ครู คศ.3


นายสุธรรม  จีนแส
ครู คศ.3


นางสาวกาญจนา  ธรรมมีภักดิ์
ครู คศ.3


นายวีรพันธ์  เสาเคหา
ครู คศ.3


นางสาวสุธภา  กลมนุกูล
ครู คศ.3นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
ครู คศ.3


นายวันชัย  ก้อมน้อย
ครู คศ.2


นายนคร  สะเทินรัมย์
ครู คศ.2


นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์
ครู คศ.1


นางสาววิรัตน์  สวายพล
ครู คศ.1


นายวีระพงษ์  ปะวะระ
ครู คศ.1


นางสาวจิดาพัชญ์  เกษรจันทร์
ครู คศ.1


นายอุดมศักดิ์  สำรวจวงค์
ครู คศ.1


นายปฐมรัก  บัวลอย
ครู คศ.1

 

 

 

 

 

เกษียณอายุราชการ / ย้าย


นายสมพร  ราชรักษ์
ครู คศ.3
เกษียณอายุราชการ