เมนูหลัก

เว็บบริการ

ประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียน

ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

- ประเทศไทย (Thailand)

- มาเลเซีย (Malaysia)

- สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia/ Republik Indonesia)

- บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar)

- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam)

- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic)

- ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines/ Republika ng Pilipinas)

- สาธารณรัฐสิงค์โปร์ (Republic of Singapore/ Republik Singapura)

 


ประเทศไทย (Thailand)มาเลเซีย (Malaysia)


สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia/ Republik Indonesia)


บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)


สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar)


สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Vietnam)


สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People's Democratic Republic)


ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)


สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines/ Republika ng Pilipinas)


สาธารณรัฐสิงค์โปร์ (Republic of Singapore/ Republik Singapura)


 

ลิ้งค์ความรู้