Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางปณรรญธร  รัชนะปกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 



นางกัลยาณี  นามนาค
ครู คศ.3



นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์
ครู คศ. 3


นางเพ็ญแข  ไชยเทพ
ครู คศ.3


นางอรทัย  โรจน์สุกิจ
ครู คศ.3

นางสาววิลาวัลย์  โรจน์สุกิจ
ครู คศ.3

นายเอกชัย  เมฆมนต์
ครู คศ.2

นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์
ครู คศ.2

ครูใหม่
ครู คศ.-

นายสมเกียรติ  ตีบจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวชญาดา  บุตรสืบสาย
ครู คศ.1

นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา
ครูผู้ช่วย


นางสาวชญาธร  วงค์อรัญ
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวสุรัตน์วดี  ศิลแสน
พนักงานราชการ