Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

นางปณรรญธร  รัชนะปกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 นางกัลยาณี  นามนาค
ครู คศ.3นางรัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์
ครู คศ. 3


นางเพ็ญแข  ไชยเทพ
ครู คศ.3


นางอรทัย  โรจน์สุกิจ
ครู คศ.3

นางสาววิลาวัลย์  โรจน์สุกิจ
ครู คศ.3

นายเอกชัย  เมฆมนต์
ครู คศ.2

นายทวีศักดิ์  ทวันเวทย์
ครู คศ.2

นางสาวสุภนิช  โสกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวชญาดา  บุตรสืบสาย
ครู คศ.1

นางสาวศศิธร  สังฆะวรรณา
ครูผู้ช่วย

นางสาวชญาธร  วงค์อรัญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรัตน์วดี  ศิลแสน
พนักงานราชการ