Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายอำนาจ  ตอบกุลกิติกร
ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระนายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด
ครู คศ.3นายเดชา  กัญญาโภค
ครู คศ.3


นายมานพ  ทองคำ
ครู คศ.3


นายสุพจน์  วิชัด
ครู คศ.3


นางสาวชลนาฏ  ศรีกิมแก้ว
ครู คศ.2นางสาวลภัสรดา  สมานสารกิจ
ครูผู้ช่วย


นางสาวรัชวิน  โปร่งสูงเนิน
ครูผู้ช่วย


นายสู้ชีวิต  สุขประเสริฐ
พนักงานราชการนายศุภนิมิตร  ฤาไชยสา
พนักงานราชการ


นายนันทวิช  พูนสกุล
พนักงานราชการ