โครงการค่ายอนุรักษ์น้อยสู่งานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน สิ่งแวดล้อม มหิงหาสายสืบ และโครงการตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง

16-18 กันยายน 2566 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมเข้าค่าย โครงการค่ายอนุรักษ์น้อย
สู่งานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน สิ่งแวดล้อม มหิงหาสายสืบและโครงการตามรอยพ่อ เพื่อพอเพียง
บูรณาการ ๙+๑ กลุ่มสาระฯ ตามแนวทางพระราชทานโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตาม
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อศึกษาศาสตร์พอเพียง แนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ปรับรูปแบบการเรียนการสอน พัฒนาทักษะการสอนแบบบูรณาการของ
ครูผู้สอนและเพื่อลดอัตราการไม่จบหลักสูตรของนักเรียน ณ หอประชุมมหาภูมินทร์
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2 ภาพชุดที่ 3