โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

วันที่ 14 กันยายน 2566 สถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ร่วมกับโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัด
กิจกรรมอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ใบไม้และทำปุ๋ย
หมักชีวภาพจากเศษพืชผัก ผลไม้ ณ หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม