ประเมินครูอัตราจ้างและพนักงานราชการ

วันที่ 19 กันยายน 2566 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่เกิดขึ้นจริง ตำแหน่ง พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ครูได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาตนเองและพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ณ หอประชุมมหาภูมินทร์
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม