งานมหกรรมวิขาการ TO BE NUMBER ONE น้อมนำศาสตร์พระราชาและวันอาเซียน สู่สากล ครั้งที่ 7

วันที่ 19 กันยายน 2566 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการ
TO BE NUMBER ONE น้อมนำศาสตร์พระราชาและวันอาเซียน สู่สากล ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก
สจ.ส่งศักดิ์ สุชานิธิกุลและคณะกรรมการสถานศึกษา มาเป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้คณะครู และนักเรียน
ได้จัดกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8
กลุ่มสาระฯ และฐานอาเซียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกและพัฒนาตนเองตามศักยกภาพตลอดจนเป็นแนว
ทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ โดมรวมใจรัชดา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม