รับการประเมินห้องเรียนพิเศษ

30 สิงหาคม 2566 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก รับการประเมินขอเปิดห้องเรียนพิเศษ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษและเป็นที่ต้องการของผู้ปกครองให้ลูกหลานได้เข้าศึกษา โดยมี นายบุญชาย โชยรัมย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ และคณะกรรมการมาประเมินการขอเปิด
ห้องเรียนพิเศษในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ คลิกภาพกิจกรรม