มอบเกียรติบัตรการแข่งขันคณิตศาสตร์ Cover Dance และ E-Sport ROV

23 สิงหาคม 2566 นายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้มอบเกียรติบัติให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาการแข่งขันคณิตศาสตร์ ด้านต่างๆ การแข่งขัน Cover Dance งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ E-Sport ROV แสดงความยินดี ชื่นชมความสามารถของนักเรียน ให้นักเรียนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของตนเองสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ที่นักเรียนถนัดและสนใจต่อไป ณ โดมรวมใจรัชดา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม