ศึกษาดูงานการดำเนินงานของสภานักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม

15 สิงหาคม 2566 คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ศึกษาดูงานการดำเนินงานของสภานักเรียนโรงเรียนกระสังพิทยาคม และร่วมลงนาม MOU แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน ณ โรงเรียนกระสังพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรม