อบรมการใช้ห้องสมุดดิจิทัลให้กับนักเรียน

15 สิงหาคม 2566 ห้องสมุดโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดอบรมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้รู้วิธีการใช้ห้องสมุดดิจิทัล เป็นแหล่งข้อมูลรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บทความวิชาการ วีดีโอ และอื่นๆ ณ หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม