การแข่งขันเอแม็ทและตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

11 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมแข่งขันเอแม็ท และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้แสดงศักยภาพความสามารถของตนเอง คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 1 ชุดที่ 2