28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2566 นายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลการทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนทรมหาชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมอำเภอละหานทราย จังหวัดบรีรัมย์ คลิกภาพกิจกรรม